RED CAMEL COMPETITION     WELCOME PO KAYO SA ATING ISLAMIC CENTER     RAMADAN MUBARAK PO SALAHAT     tumawag sa 0135866672 ext no: 176 from 9:00 am to 11:30 am & 4:00 pm to 8:30 pm     para sa mga nais mag-aral ng Islam mangyaring bumisita lamang sa ating tanggapan     MARAMING SALAMT PO SA INYONG PAGBISITA SA ATING WEBSITE!!!    
  • BILANG NG BUMISITA

    Counter Without registration
     


    ANG PAGMAMAHAL SA PROPETA



    O mga minamahal na kapatid sa Islam! dapat ninyong malaman na ang Pagmamahal kay Propeta Muhammad, Sal-lallahu Alayhi Wasal-lam (suma kanya nawa ang pagpapala at kapayapaan) ay bagay na hindi kompleto ang pananampalataya ng isang alipin kung wala ito, at kailangan sa pagmamahal na iyan ay humigit sa anumang uri ng pagmamahal natin sa lahat ng bagay pagkatapos ng pagmamahal kay Allah (S.W.T.).