RED CAMEL COMPETITION     WELCOME PO KAYO SA ATING ISLAMIC CENTER     RAMADAN MUBARAK PO SALAHAT     tumawag sa 0135866672 ext no: 176 from 9:00 am to 11:30 am & 4:00 pm to 8:30 pm     para sa mga nais mag-aral ng Islam mangyaring bumisita lamang sa ating tanggapan     MARAMING SALAMT PO SA INYONG PAGBISITA SA ATING WEBSITE!!!    
 • BILANG NG BUMISITA

  Counter Without registration
   


  ANG KAALAMANG ISLAMIKO

  MGA KAGANDAHAN NG KAALAMAN:

  • Itinataas ni Allah ang antas ng mga taong pinagkalooban ng kaalaman nang napakataas na antas (Surah Al-Mujadalah: 11)
  • Ang tunay na matakutin kay Allah ay ang mga maalam (Surah Fatir: 28)
  • Sinuma ang lumabas ng kanyang tahanan para magsaliksik ng kaalaman ay gagawin para sa kanya ni Allah na madali ang daan patungong Paraiso.  Sahih Al-Bani
  • Katotohanan! Ang nagsasaliksik ng kaalaman ay ihinihingi ng kapatawaran nang lahat ng bagay patina ang balyena sa karagatan. Sahih Al-Bani
  • Ang kahigtan ng may kaalaman sa aliping walang kaalaman ay tulad ng kahigtan ng buwan sa lahat ng bituwin habang kabilugan ng buwan. Sahih Al-Bani
  • Katotohanan! Ang mga propeta ay hindi nag-iiwan ng pamanang Dinar at Dirham (salapi at kayamanan) datapuwat ang namamana mula sa kanila ay ang Kaalaman kaya’t sinumang makakuha nito ay tunay na nagkamit ng marami at ganap na pamanang kabutihan. Sahih Al-Bani
  • Nabanggit na si propeta Sulayman ay pinapili sa tatlo; Kaharian, Kayamanan at kaalaman ngunit ang pinili niya ay ang kaalaman kaya’t nakuha rin niya ang tatlo.
  • Ang Kaalaman ay madadala mo kahit saan
  • Knowledge is power ….